Ăn Chay TV tham gia Lễ hội thuần chay thế giới IVU

740
SHARES
3.5k
VIEWS

{“article”:{“id”:”2215052″,”title”:”Ăn Chay TV tham gia Lễ hội thuần chay thế giới IVU”,”description”:”Ngày 29/10/2023, ông Lê Vinh Thao – nhà sáng lập của Ăn Chay TV và anchay.vn, đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tại Việt Nam tham dự hội thảo cho các chuyên gia thuộc Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 ở Mumbai (Ấn Độ).”,”contentObject”:”<p>Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 được tổ chức tại 3 th&agrave;nh phố lớn của <a href=\”https://vietnamnet.vn/du-lich-an-do-tag1505746484195114964.html\” target=\”_blank\”>Ấn Độ</a>: Mumbai, Chennai và Ahmedabad. Lễ hội thu h&uacute;t hơn 125 gian h&agrave;ng, hơn 50 nghệ sĩ, diễn giả nổi tiếng, 5.000 người đăng k&yacute; tham gia Earth Run v&agrave; Earth March; đặc biệt c&oacute; hơn 15.000 người tham dự ở Mumbai, 3000 người tham dự tại Chennai, 2000 người tham dự tại Ahmedabad.</p>\n<p>Sự ki&ecirc;̣n tập trung v&agrave;o nhiều kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c nhau như: ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm, &acirc;m nhạc, thể thao, c&aacute;c hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ở nhiều lĩnh vực: sức khỏe, dinh dưỡng, m&ocirc;i trường…</p>\n<figure class=\”image vnn-content-image\”><img alt=\”Ăn chay 1.jpg\” data-id=\”00U6ZJ\” src=\”https://homnayangi.com.vn/wp-content/uploads/2023/12/an-chay-1-422.jpg\”>\n<figcaption>&nbsp;Ăn Chay TV phỏng vấn di&ecirc;̃n vi&ecirc;n hài &Acirc;́n Đ&ocirc;̣ Rajpal Yadav tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU&nbsp;</figcaption>\n</figure>\n<p>Lễ hội thuần chay thế giới IVU do Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế (IVU), 2 hoặc 3 năm một lần tại nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới từ năm 1908. Với mục đ&iacute;ch kết nối, truyền cảm hứng v&agrave; truyền tải những kiến thức to&agrave;n diện về ăn chay, lễ hội đ&atilde; mang đến những trải nghiệm đ&aacute;ng nhớ v&agrave; góp ph&acirc;̀n tạo ra nhận thức về t&iacute;nh bền vững, m&ocirc;i trường, sức khỏe v&agrave; lối sống thuần chay.&nbsp;</p>\n<p>L&agrave; m&ocirc;̣t trong những tổ chức về <a href=\”https://vietnamnet.vn/an-chay-tag4420416029408731341.html\” target=\”_blank\”>ăn chay</a> lớn nhất v&agrave; l&acirc;u đời tr&ecirc;n thế giới (ch&iacute;nh thức th&agrave;nh lập năm 1908), hội đồng cố vấn của Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế (IVU) quy tụ c&aacute;c gi&aacute;o sư, tiến sĩ, chuy&ecirc;n gia trong nhiều lĩnh vực như y tế, dinh dưỡng, văn ho&aacute;, m&ocirc;i trường, kinh tế…</p>\n<figure class=\”image vnn-content-image\”><img alt=\”Ăn chay 2.jpg\” data-id=\”00U6ZL\” src=\”https://homnayangi.com.vn/wp-content/uploads/2023/12/an-chay-2-423.jpg\”>\n<figcaption>Hội thảo của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48</figcaption>\n</figure>\n<p>L&agrave; đơn vị đại diện của IVU ở Việt Nam, anchay.vn v&agrave; Ăn Chay TV tiếp nối sứ mệnh lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp của việc ăn chay đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng như: website, mạng xã h&ocirc;̣i, t&ocirc;̉ chức talkshow, podcast phỏng vấn, cooking-show; thường xuy&ecirc;n c&acirc;̣p nh&acirc;̣t c&aacute;c tin tức, sự kiện hoạt động ăn chay ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.&nbsp;</p>\n<p>Tham dự Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 tại Mumbai với vai tr&ograve; đơn vị bảo trợ truyền th&ocirc;ng ở Việt Nam, Ăn Chay TV đ&atilde; tiến h&agrave;nh ghi h&igrave;nh, phỏng vấn những chuy&ecirc;n gia, khách mời, người n&ocirc;̉i ti&ecirc;́ng&hellip; đ&ecirc;̉ đem đ&ecirc;́n nhi&ecirc;̀u góc nhìn v&ecirc;̀ ăn thu&acirc;̀n chay.</p>\n<figure class=\”image vnn-content-image\”><img alt=\”Ăn chay 3.jpg\” data-id=\”00U6ZH\” src=\”https://homnayangi.com.vn/wp-content/uploads/2023/12/an-chay-3-424.jpg\”>\n<figcaption>Đại diện anchay.vn, Ăn Chay TV c&ugrave;ng c&aacute;c diễn giả quốc tế tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU&nbsp;</figcaption>\n</figure>\n<p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng L&ecirc; Vinh Thao – nh&agrave; s&aacute;ng lập Ăn Chay TV v&agrave; anchay.vn, Cố vấn hội đồng Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế, đại diện Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế tại Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu tại lễ hội.&nbsp;</p>\n<p>Tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Thao đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tiến độ c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến việc cấp Chứng chỉ Thuần chay IVU tr&ecirc;n to&agrave;n cầu v&agrave; đặc biệt tại Việt Nam; giới thiệu về c&aacute;c gi&aacute; trị của việc ăn chay, t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;c hoạt động ăn chay tại Việt Nam. B&agrave;i ph&aacute;t biểu n&ecirc;u r&otilde; &yacute; nghĩa, mục đ&iacute;ch, c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; v&agrave; quy tr&igrave;nh x&eacute;t duyệt cấp Chứng chỉ Thuần chay IVU, chứng chỉ n&agrave;y sẽ c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.&nbsp;</p>\n<p>Dự kiến, Chứng chỉ Thuần chay IVU sẽ triển khai trong năm 2024 v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Vinh Thao sẽ l&agrave; người đại diện Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế tiếp nhận, x&eacute;t duyệt v&agrave; cấp chứng chỉ ở Việt Nam.</p>\n<figure class=\”image vnn-content-image\”><img alt=\”Ăn chay 4.jpg\” data-id=\”00U6ZG\” src=\”https://homnayangi.com.vn/wp-content/uploads/2023/12/an-chay-4-425.jpg\”>\n<figcaption>Diễn giả L&ecirc; Vinh Thao b&aacute;o c&aacute;o tiến độ triển khai Chứng chỉ Thuần chay IVU tại Việt Nam</figcaption>\n</figure>\n<p>B&agrave; Marly Winckler – Chủ tịch Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế (IVU) c&ocirc;ng bố anchay.vn sẽ l&agrave; đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam. &nbsp;</p>\n<p>B&agrave; Marly Winckler chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i rất mong chờ Lễ hội Thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam. T&ocirc;i biết rằng ở Việt Nam c&oacute; nhiều người ăn chay. Nhưng qua b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Thao L&ecirc; t&ocirc;i thật sự bất ngờ về số lượng người ăn chay cũng như sự đa dạng, phong ph&uacute; trong c&aacute;c m&oacute;n ăn chay. T&ocirc;i v&agrave; hội đồng cố vấn của Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế (IVU) lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đồng h&agrave;nh anchay.vn, Ăn Chay TV trong c&aacute;c hoạt động sắp tới&rdquo;.</p>\n<figure class=\”image vnn-content-image\”><img alt=\”Ăn chay 5.jpg\” data-id=\”00U6ZK\” src=\”https://homnayangi.com.vn/wp-content/uploads/2023/12/an-chay-5-426.jpg\”>\n<figcaption>B&agrave; Marly Winckler – Chủ tịch Li&ecirc;n minh Ăn chay quốc tế (IVU) c&ocirc;ng bố anchay.vn đăng cai tổ chức Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam</figcaption>\n</figure>\n<p><em>(Ngu&ocirc;̀n: Ăn Chay TV)</em></p>”,”displayType”:1,”options”:4,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”/an-chay-tv-tham-gia-le-hoi-thuan-chay-the-gioi-ivu-2215052.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/an-chay-tv-tham-gia-le-hoi-thuan-chay-the-gioi-ivu-420.jpg”,”fullAvatarFbUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/an-chay-tv-tham-gia-le-hoi-thuan-chay-the-gioi-ivu-421.jpg”,”updatedDate”:”2023-11-15T11:25:26″,”isHiddenDescription”:””,”publishDateDisplay”:”15/11/2023″,”hasCover”:false},”articlesSameCategory”:[{“id”:”2223519″,”title”:”Loại rau ở Việt Nam rẻ bèo, sang Mỹ đắt hơn thịt lợn”,”description”:”Chị Thùy Dương quê Nam Định hiện sinh sống ở Mỹ cho biết, tại bang của chị, rau muống thường có giá khoảng 175.000 đồng/kg, nếu trái vụ có thể lên tới 360.000 đồng/kg.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/o-viet-nam-re-beo-sang-my-rau-muong-dat-hon-thit-lon-2223519.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/loai-rau-o-viet-nam-re-beo-sang-my-dat-hon-thit-lon-271.png”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-06T09:15:02″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221644″,”title”:”Cách làm bánh khúc cây cho lễ Giáng sinh”,”description”:”Bánh khúc cây là món không thể thiếu vào mỗi dịp lễ Giáng sinh. Cách làm bánh khúc cây không quá phức tạp. Hãy cùng VietNamNet trổ tài làm bánh khúc cây tại nhà nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Đời sống”,”detailUrl”:”/doi-song”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-2221644.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-271.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-02T10:30:05″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221211″,”title”:”2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà”,”description”:”Thịt viên sốt cà chua là món ăn được nhiều người yêu thích. Cùng VietNamNet tìm hiểu 2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-2221211.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-1072.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-30T16:47:08″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219643″,”title”:”Cách làm trà chanh giã tay thơm ngon, hot trend trên mạng”,”description”:”Trà chanh giã tay cực hot trend trên mạng có cách làm vô cùng đơn giản. Hãy cùng VietNamNet tìm hiểu cách làm trà chanh giã tay thơm ngon nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-tra-chanh-gia-tay-thom-ngon-hot-trend-tren-mang-2219643.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cach-lam-tra-chanh-gia-tay-thom-ngon-hot-trend-tren-mang-625.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-28T12:37:36″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219195″,”title”:”Lê la ngõ nhỏ thưởng thức món bánh độc đáo gần 40 năm của người Hà Nội”,”description”:”Với gần 40 năm, bánh đúc nóng của gia đình bà Phạm Thị Nội ở phố Lê Ngọc Hân (Hà Nội), đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Quán nằm sâu trong con ngõ nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cuoi-tuan-thu-gian-thuong-thuc-mon-banh-noi-tieng-gan-40-nam-o-ha-noi-2219195.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thuong-thuc-banh-duc-nong-noi-tieng-ha-noi-nghe-bi-quyet-gia-truyen-40-nam-109.gif”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-26T08:00:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2218253″,”title”:”Cách làm mực hấp gừng thơm ngon tại nhà”,”description”:”Mực hấp gừng là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, ai ăn cũng thích mê. Cách làm mực hấp gừng khá đơn giản. VietNamNet xin giới thiệu cách làm mực hấp gừng thơm ngon tại nhà trong bài viết dưới đây.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-muc-hap-gung-thom-ngon-tai-nha-2218253.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/cach-lam-muc-hap-gung-thom-ngon-tai-nha-1114.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-23T17:50:22″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217508″,”title”:”Lươn đồng xứ Nghệ: Thưởng thức một lần rồi nhớ mãi, cứ muốn quay trở lại”,”description”:”Món lươn đồng Nghệ An không chỉ là câu chuyện vui đâu đó mà đang là một “thương hiệu mạnh” của một món ăn ngon, bổ dưỡng, nức tiếng trong nước và lan dần ra… thế giới.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/luon-dong-xu-nghe-thuong-thuc-mot-lan-roi-nho-mai-cu-muon-quay-tro-lai-2217508.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/luon-dong-xu-nghe-thuong-thuc-mot-lan-roi-nho-mai-cu-muon-quay-tro-lai-177.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-23T09:15:18″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216958″,”title”:”3 cách làm sữa ngô ngon, sánh mịn”,”description”:”Sữa ngô không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe người dùng. Cách làm sữa ngô cũng khá đơn giản. Hôm nay, VietNamNet xin giới thiệu 3 cách làm sữa ngô ngon, sánh mịn.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Đời sống”,”detailUrl”:”/doi-song”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/3-cach-lam-sua-ngo-ngon-sanh-min-2216958.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/3-cach-lam-sua-ngo-ngon-sanh-min-134.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-22T07:45:40″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217026″,”title”:”Check-in không gian sang chảnh mới tại Dim Tu Tac Hùng Vương Plaza”,”description”:”Lưu ngay điểm đến cực hot tọa lạc tại Hùng Vương Plaza (TP.HCM), chi nhánh mới Dim Tu Tac sẽ đưa bạn tạm thời rời xa đường phố tấp nập và lạc bước vào không gian sang trọng đầy lôi cuốn.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/check-in-khong-gian-sang-chanh-moi-tai-dim-tu-tac-hung-vuong-plaza-2217026.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/check-in-khong-gian-sang-chanh-moi-tai-dim-tu-tac-hung-vuong-plaza-1079.png”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-20T16:00:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216995″,”title”:”Top những loại xúc xích đắt đỏ, ngon khó cưỡng”,”description”:”Xúc xích là món ăn nhanh tiện lợi được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Trong đó có những loại xúc xích được đánh giá là đẳng cấp, đắt đỏ nhưng ăn một lần là nhớ mãi…”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/top-nhung-loai-xuc-xich-dat-do-ngon-kho-cuong-2216995.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/top-nhung-loai-xuc-xich-dat-do-ngon-kho-cuong-1007.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-20T15:30:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216556″,”title”:”‘Kiếp nạn thứ 82’ của cây đu đủ: Thân muối chua kho cá cực tốn cơm”,”description”:”Quả, hoa hay lá đu đủ dùng làm thực phẩm, làm thuốc đã không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, dùng phần thân, rễ cây đu đủ để làm món ăn thì chắc ít người biết đến.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/kiep-nan-thu-82-cua-cay-du-du-than-muoi-chua-kho-ca-cuc-ton-com-2216556.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/kiep-nan-thu-82-cua-cay-du-du-than-muoi-chua-kho-ca-cuc-ton-com-338.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-20T09:59:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216516″,”title”:”Đậu phụ ‘địa ngục’ – Món ăn tai tiếng gây nhiều tranh cãi vì tàn nhẫn”,”description”:”Theo đánh giá của tờ New York Post, có lẽ đây là \”một trong những món ăn tàn nhẫn nhất\” bởi những con cá chạch còn sống bị bỏ vào nồi và nấu chín khi lao vào \”một địa ngục khác\”.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/dau-phu-dia-nguc-mon-an-tai-tieng-gay-nhieu-tranh-cai-vi-tan-nhan-2216516.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/dau-phu-1-296.png”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-19T10:07:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215778″,”title”:”Xúc xích Phô mai Cheesy Đức Việt mới ‘được lòng’ tín đồ ẩm thực”,”description”:”Dù mới chỉ ra mắt thị trường không lâu nhưng xúc xích phô mai cheesy Đức Việt đã nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ thành phần lên tới 80% thịt, 8% phô mai cao cấp, có thể chế biến đa dạng, hương vị thơm ngon lôi cuốn…”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/xuc-xich-pho-mai-cheesy-duc-viet-moi-duoc-long-tin-do-am-thuc-2215778.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/xuc-xich-pho-mai-cheesy-duc-viet-moi-duoc-long-tin-do-am-thuc-1283.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-17T08:30:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2212579″,”title”:”Gợi ý cách ăn uống lành mạnh, tránh bệnh tật trong tiết Lập đông 2023″,”description”:”Dựa trên các yếu tố thể chất, món ăn… mỗi người có thể điều chỉnh cách ăn uống phù hợp, lành mạnh, tránh bệnh tật trong tiết Lập đông 2023.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/goi-y-cach-an-uong-lanh-manh-tranh-benh-tat-vao-tiet-lap-dong-2023-2212579.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/goi-y-cach-an-uong-lanh-manh-tranh-benh-tat-trong-tiet-lap-dong-2023-254.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-16T09:43:56″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215085″,”title”:”3 cách làm cá thu sốt cà chua ngon, đậm đà tại nhà”,”description”:”Cá thu sốt cà chua là món ăn được nhiều người yêu thích. Cùng VietNamNet tìm hiểu 3 cách làm cá thu sốt cà chua ngon, đậm đà tại nhà nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/3-cach-lam-ca-thu-sot-ca-chua-ngon-dam-da-tai-nha-2215085.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/3-cach-lam-ca-thu-sot-ca-chua-ngon-dam-da-tai-nha-1314.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-16T09:15:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215253″,”title”:”Đón Giáng sinh ngọt ngào cùng thức uống mới lạ tại Phúc Long”,”description”:”Hòa cùng không khí Giáng sinh đang về, Phúc Long mang đến những món nước mới dành riêng cho mùa lễ hội, với menu sáng tạo, độc lạ, hứa hẹn tạo ấn tượng thú vị cho giới trẻ.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/don-giang-sinh-ngot-ngao-cung-thuc-uong-moi-la-tai-phuc-long-2215253.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/don-giang-sinh-ngot-ngao-cung-thuc-uong-moi-la-tai-phuc-long-893.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-15T16:15:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2213588″,”title”:”Cách làm cá lóc kho tiêu đậm đà chuẩn Nam Bộ”,”description”:”Cá lóc kho tiêu là món ăn được nhiều người yêu thích. Chỉ bằng một số nguyên liệu cơ bản là bạn có thể tự làm món cá lóc kho tiêu hấp dẫn rồi. Dưới đây là cách làm cá lóc kho tiêu đậm đà chuẩn Nam Bộ.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-ca-loc-kho-tieu-dam-da-chuan-nam-bo-2213588.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/cach-lam-ca-loc-kho-tieu-dam-da-chuan-nam-bo-210.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-14T08:40:16″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2214370″,”title”:”Những món ăn ngon làm từ bê sữa Mộc Châu”,”description”:”Du lịch Mộc Châu nổi tiếng với món bê chao, nhưng ít ai biết, bê sữa còn chế biến được nhiều món đặc sản Mộc Châu rất đặc biệt và hấp dẫn.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/nhung-mon-an-ngon-lam-tu-be-sua-moc-chau-2214370.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nhung-mon-an-ngon-lam-tu-be-sua-moc-chau-1023.png”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-13T16:00:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2213849″,”title”:”Người đàn ông Quảng Ngãi ở Hà Nội trộn nộm xoài xanh mực khô ngon bá cháy”,”description”:”Bạn bè tụ tập, có vài món nhè nhẹ để lai rai bàn chuyện gẫu là một cái thú của nhiều người. Món nộm xoài xanh với mực khô đơn giản, rẻ tiền, mà ngon đến lạ.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-nom-xoai-xanh-muc-kho-ngon-ba-chay-cua-nguoi-dan-ong-quang-ngai-2213849.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/nguoi-dan-ong-quang-ngai-o-ha-noi-tron-nom-xoai-xanh-muc-kho-ngon-ba-chay-793.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-12T19:59:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2211943″,”title”:”Cách làm kimbap ngon chuẩn vị Hàn tại nhà”,”description”:”Kimbap (cơm cuộn rong biển) là món ăn phổ biến ở Hàn Quốc. Cách làm kimbap không khó. Hôm nay, VietNamNet sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm kimbap ngon chuẩn vị Hàn tại nhà nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Đời sống”,”detailUrl”:”/doi-song”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-kimbap-ngon-chuan-vi-han-tai-nha-2211943.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/cach-lam-kimbap-ngon-chuan-vi-han-tai-nha-1084.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-08T15:58:40″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2210762″,”title”:”Mỹ đánh giá ‘rau tốt nhất thế giới’ hóa ra là rau quen thuộc với người Việt”,”description”:”Trong số 41 loại rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, cải xoong được xếp ở vị trí đầu bảng.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/my-danh-gia-rau-xanh-cai-xoong-la-dac-san-tot-nhat-cua-nguoi-viet-2210762.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/my-danh-gia-rau-tot-nhat-the-gioi-hoa-ra-la-rau-quen-thuoc-voi-nguoi-viet-856.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-05T20:47:47″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2208572″,”title”:”Cách làm bánh gato chuối thơm ngon, nhâm nhi bên tách trà chiều”,”description”:”Bánh gato chuối thơm ngon, có hương vị ngọt ngào của chuối hòa quyện với vị béo của bột và trứng. Cách làm loại bánh này rất đơn giản, các nguyên liệu vô cùng dễ tìm.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-banh-gato-chuoi-thom-ngon-nham-nhi-ben-tach-tra-chieu-2208572.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/cach-lam-banh-gato-chuoi-thom-ngon-nham-nhi-ben-tach-tra-chieu-110.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-04T09:00:00″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2210202″,”title”:”Cách làm mì lạnh Hàn Quốc lạ miệng, đơn giản tại nhà”,”description”:”Mì lạnh là món ăn truyền thống của xứ sở kim chi được nhiều người ưa thích vì hương vị đậm đà và độc đáo. Hôm nay, hãy cùng với VietNamNet tìm hiểu cách làm mì lạnh Hàn Quốc lạ miệng, đơn giản tại nhà nhé.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-lam-mi-lanh-han-quoc-la-mieng-don-gian-tai-nha-2210202.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/3/cach-lam-mi-lanh-han-quoc-la-mieng-don-gian-tai-nha-590.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-03T15:27:19″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2210230″,”title”:”MC Quyền Linh chỉ bí kíp nấu chè vừa nhanh vừa chuẩn vị”,”description”:”Với nguyên liệu đã được đóng gói sẵn của Bếp Chè Thái, MC Quyền Linh chia sẻ bí kíp nấu chè vừa ngon, vừa nhanh, vừa chuẩn vị.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/mc-quyen-linh-chi-bi-kip-nau-che-vua-nhanh-vua-chuan-vi-2210230.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/mc-quyen-linh-chi-bi-kip-nau-che-vua-nhanh-vua-chuan-vi-1007.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-02T17:00:00″,”option”:4,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2209170″,”title”:”Cách nấu ốc om chuối đậu thơm ngon, béo ngậy”,”description”:”Ốc om chuối đậu là món ăn dân dã, được nhiều người ưa chuộng. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu ốc om chuối đậu thơm ngon, béo ngậy trong bài viết dưới đây.”,”displayType”:1,”category”:{“name”:”Ẩm thực”,”detailUrl”:”/doi-song/am-thuc”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/doi-song/am-thuc”,”relatedIds”:[“000019″,”00001E”,”00001Q”,”000018″],”subIds”:[“000007″,”000018″,”000019″,”00001E”,”00001Q”,”00001R”,”00001W”],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:1,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cach-nau-oc-om-chuoi-dau-thom-ngon-beo-ngay-2209170.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/cach-nau-oc-om-chuoi-dau-thom-ngon-beo-ngay-294.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-01T08:50:18″,”option”:0,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false}],”pageIndex”:0,”totalPage”:0,”articlePage”:0}


Ngày 29/10/2023, ông Lê Vinh Thao – nhà sáng lập của Ăn Chay TV và anchay.vn, đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tại Việt Nam tham dự hội thảo cho các chuyên gia thuộc Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 ở Mumbai (Ấn Độ).

Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 được tổ chức tại 3 thành phố lớn của Ấn Độ: Mumbai, Chennai và Ahmedabad. Lễ hội thu hút hơn 125 gian hàng, hơn 50 nghệ sĩ, diễn giả nổi tiếng, 5.000 người đăng ký tham gia Earth Run và Earth March; đặc biệt có hơn 15.000 người tham dự ở Mumbai, 3000 người tham dự tại Chennai, 2000 người tham dự tại Ahmedabad.

Sự kiện tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau như: ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc, thể thao, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực: sức khỏe, dinh dưỡng, môi trường…

Ăn chay 1.jpg
 Ăn Chay TV phỏng vấn diễn viên hài Ấn Độ Rajpal Yadav tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU 

Lễ hội thuần chay thế giới IVU do Liên minh Ăn chay quốc tế (IVU), 2 hoặc 3 năm một lần tại nhiều nơi trên thế giới từ năm 1908. Với mục đích kết nối, truyền cảm hứng và truyền tải những kiến thức toàn diện về ăn chay, lễ hội đã mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và góp phần tạo ra nhận thức về tính bền vững, môi trường, sức khỏe và lối sống thuần chay. 

Là một trong những tổ chức về ăn chay lớn nhất và lâu đời trên thế giới (chính thức thành lập năm 1908), hội đồng cố vấn của Liên minh Ăn chay quốc tế (IVU) quy tụ các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như y tế, dinh dưỡng, văn hoá, môi trường, kinh tế…

Ăn chay 2.jpg
Hội thảo của các chuyên gia tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48

Là đơn vị đại diện của IVU ở Việt Nam, anchay.vn và Ăn Chay TV tiếp nối sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc ăn chay đến với công chúng thông qua các kênh truyền thông như: website, mạng xã hội, tổ chức talkshow, podcast phỏng vấn, cooking-show; thường xuyên cập nhật các tin tức, sự kiện hoạt động ăn chay ở trong và ngoài nước. 

Tham dự Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 tại Mumbai với vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông ở Việt Nam, Ăn Chay TV đã tiến hành ghi hình, phỏng vấn những chuyên gia, khách mời, người nổi tiếng… để đem đến nhiều góc nhìn về ăn thuần chay.

Ăn chay 3.jpg
Đại diện anchay.vn, Ăn Chay TV cùng các diễn giả quốc tế tại Lễ hội thuần chay thế giới IVU 

Bên cạnh đó, ông Lê Vinh Thao – nhà sáng lập Ăn Chay TV và anchay.vn, Cố vấn hội đồng Liên minh Ăn chay quốc tế, đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tại Việt Nam đã có bài phát biểu tại lễ hội. 

Tại đây, ông Thao đã báo cáo tiến độ các hoạt động liên quan đến việc cấp Chứng chỉ Thuần chay IVU trên toàn cầu và đặc biệt tại Việt Nam; giới thiệu về các giá trị của việc ăn chay, tình hình các hoạt động ăn chay tại Việt Nam. Bài phát biểu nêu rõ ý nghĩa, mục đích, các tiêu chí và quy trình xét duyệt cấp Chứng chỉ Thuần chay IVU, chứng chỉ này sẽ có giá trị trên toàn thế giới. 

Dự kiến, Chứng chỉ Thuần chay IVU sẽ triển khai trong năm 2024 và ông Lê Vinh Thao sẽ là người đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tiếp nhận, xét duyệt và cấp chứng chỉ ở Việt Nam.

Ăn chay 4.jpg
Diễn giả Lê Vinh Thao báo cáo tiến độ triển khai Chứng chỉ Thuần chay IVU tại Việt Nam

Bà Marly Winckler – Chủ tịch Liên minh Ăn chay quốc tế (IVU) công bố anchay.vn sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam.  

Bà Marly Winckler chia sẻ: “Tôi rất mong chờ Lễ hội Thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam. Tôi biết rằng ở Việt Nam có nhiều người ăn chay. Nhưng qua bài phát biểu của Thao Lê tôi thật sự bất ngờ về số lượng người ăn chay cũng như sự đa dạng, phong phú trong các món ăn chay. Tôi và hội đồng cố vấn của Liên minh Ăn chay quốc tế (IVU) luôn sẵn sàng đồng hành anchay.vn, Ăn Chay TV trong các hoạt động sắp tới”.

Ăn chay 5.jpg
Bà Marly Winckler – Chủ tịch Liên minh Ăn chay quốc tế (IVU) công bố anchay.vn đăng cai tổ chức Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 49 tại Việt Nam

(Nguồn: Ăn Chay TV)Nguồn: vietnamnet.vn

0/5 (0 Reviews)

Xem thêm


Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.